Đề Xuất 3/2023 # Cách Chia Động Từ Số Ít Và Số Nhiều # Top 10 Like | Welovelevis.com

Đề Xuất 3/2023 # Cách Chia Động Từ Số Ít Và Số Nhiều # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Chia Động Từ Số Ít Và Số Nhiều mới nhất trên website Welovelevis.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cách chia động từ số ít và số nhiều

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều)

The worker works very well.số ít số ítThe workers work very well.số nhiều số nhiều

1. Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ

Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau. The boys in the room are playing chess. Thông thường trong các trường hợp đó, một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu và các danh từ theo sau – in the room) thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ.

The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly.

Chú ý rằng trong các ví dụ trên các danh từ nằm trong ngữ giới từ đều trái ngược với chủ ngữ về số ít / số nhiều nhưng động từ luôn được chia theo chủ ngữ chính.

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Together with along with

accompanied by as well as

Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight.

Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều (tương đương với they)

Mary and her manager are going to a party tonight.

Nhưng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng or thì động từ phải chia theo danh từ đứng sau or. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia số ít và ngược lại.

Mary or her manager is going to answer the press interview.

2. Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít

Đó là các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ).

any + singular noun no + singular noun some + singular noun

anybody anyone anything

nobody no one

nothing

somebody someone

something

every + singular noun everybody everyone everything

each either * neither *

* Either và neither là số ít nếu chúng không đi với or hoặc nor. Either (có nghĩa 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng any. Neither (không một ai trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên dùng not any.

Everybody who wants to buy a ticket should be in this line. Something is in my eye. Anybody who has lost his ticket should report to the desk. Neither of his pens is able to be used. If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work. No problem is harder than this one. Nobody works harder than John does.

3. Cách sử dụng None và No

None và No đều dùng được với cả danh từ số ít và số nhiều. · Nếu sau None of the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

None of the + non-count noun + singular verb None of the + plural count noun + plural verb

None of the counterfeit money has been found. None of the students have finished the exam yet.

· Nếu sau No là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số nhiều

No + {singular noun / non-count noun} + singular verb No + plural noun + plural verb

No example is relevant to this case. No examples are relevant to this case.

4. Cách sử dụng cấu trúc either… or (hoặc…hoặc) và neither… nor (không…mà cũng không)

Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Nếu or hoặc nor xuất hiện một mình (không có either hoặc neither) thì cũng áp dụng quy tắc tương tự (như đã đề cập ở phần trên)

Neither John nor his friends are going to the beach today. Either John or his friends are going to the beach today. Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. Either John or Bill is going to the beach today. Neither the director nor the secretary wants to leave yet.

5. V-ing làm chủ ngữ

Khi V-ing dùng làm chủ ngữ thì động từ cũng phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Knowing her has made him what he is.

Not studying has caused him many problems.

Washing with special cream is recommended for scalp infection.

Being cordial is one of his greatest assets.

Writing many letters makes her happy.

Người ta sẽ dùng V-ing khi muốn diễn đạt 1 hành động cụ thể xảy ra nhất thời nhưng khi muốn diễn đạt bản chất của sự vật, sự việc thì phải dùng danh từ

Dieting is very popular today. Diet is for those who suffer from a cerain disease.

Động từ nguyên thể cũng có thể dùng làm chủ ngữ và động từ sau nó sẽ chia ở ngôi thứ 3 số ít. Nhưng người ta thường dùng chủ ngữ giả it để mở đầu câu.

To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book.

6. Các danh từ tập thể

Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên thực tế chúng là những danh từ số ít, do vậy các đại từ và động từ theo sau chúng cũng ở ngôi thứ 3 số ít.

Congress family group committee class

Organization team army club crowd

Government jury majority* minority public

The committee has met, and it has rejected the proposal.

The family was elated by the news. The crowd was wild with excitement Congress has initiated a new plan to combat inflation. The organization has lot many members this year. Our team is going to win the game.

Tuy nhiên nếu các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ, động từ sẽ chia ở ngôi thứ 3 số nhiều:

Congress votes for the bill. (Quốc hội bỏ phiếu cho dự luật, gồm tất cả mọi người) Congress are discussing about the bill. (Quốc hội đang tranh luận về dự luật, tức là một số tán thành, một số phản đối. Thi TOEFL không bắt lỗi này).

* Danh từ majority được dùng tuỳ theo thành phần sau nó để chia động từ The majority + singular verb The majority of the + plural noun + plural verb

The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent.

· The police/the sheep/the fish + plural verb. The sheep are breaking away The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank · A couple + singular verb

A couple is walking on the path · The couple + plural verb

The couple are racing their horses through the meadow. · Các cụm từ ở nhóm sau chỉ một nhóm động vật hoặc gia súc. Cho dù sau giới từ of là danh từ số nhiều thì động từ vẫn chia theo ngôi chủ ngữ chính – ngôi thứ 3 số ít: flock of birds/ sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs The flock of birds is circling overhead.

The herd of casttle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks. · Tất cả các danh từ tập thể chỉ thời gian, tiền bạc, số đo, … khi được đề cập đến như một thể thống nhất thì đều được xem là một danh từ số ít. Do đó các động từ và đại từ theo sau chúng phải ở ngôi thứ 3 số ít. Twenty-five dollars is too much for the meal.

Fifty minutes isn’t enough time to finish this test Twenty dollars is all I can afford to pay for that radio. Two miles is too much to run in one day. He has contributed $50, and now he wants to contribute another fifty.

7. Cách sử dụng a number of, the number of:

A number of = “Một số những …”, đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều.

A number of + plural noun + plural verb

A number of students are going to the class picnic (Một số sinh viên sẽ đi …) A number of applicants have already been interviewed.

The number of = “Số lượng những …”, đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít.

The number of + plural noun + singular verb…

The number of days in a week is seven. (Số lượng ngày trong tuần là 7) The number of residents who have been questioned on this matter is quite small.

8. Các danh từ luôn ở số nhiều

Bảng sau là những danh từ bao giờ cũng ở hình thái số nhiều vì chúng bao gồm 2 thực thể nên các đại từ và động từ đi cùng với chúng cũng phải ở số nhiều.

scissors shorts pants jeans tongs trousers eyeglasses

pliers tweezers

Nếu muốn chúng thành ngôi số ít phải dùng a pair of… The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer.

These scissors are dull. (Cái kéo này cùn. Chú ý chỉ có 1 cái kéo nhưng cũng dùng với these)

9. Cách dùng there is, there are

Được dùng để chỉ sự tồn tại của người hoặc vật tại một nơi nào đó. Chủ ngữ thật của câu là là danh từ đi sau động từ. Nếu nó là danh từ số ít thì động từ to be chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Mọi biến đổi về thời và thể đều ở to be còn there giữ nguyên.

There has been an increase in the importation of foreign cars.

Threre is a storm approaching. There was an accident last night. There was water on the floor.

There have been a number of telephone calls today.

There were too many people at the party.

Lưu ý:

Các cấu trúc: there is certain/ sure/ likely/ bound to be = chắc chắn là sẽ có There is sure to be trouble when she gets his letter. (Chắc chắn là sẽ có rắc rối khi cô ấy nhận được thư anh ta) Do you think there is likely to be snow. (Anh cho rằng chắc chắn sẽ có tuyết chứ)

Trong dạng tiếng Anh quy chuẩn hoặc văn chương một số các động từ khác ngoài to be cũng được sử dụng với there: Động từ trạng thái: stand/ lie/ remain/ exist/ live Động từ chỉ sự đến: enter/ go/ come/ follow/ develop

In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. (Tại một thị trấn nhỏ ở Đức có một ông thợ giày nghèo sống ở đó) There remains nothing more to be done . (Chả còn có gì nữa mà làm) Suddenly there entered a strange figure dressed all in black. (Bỗng có một hình bóng kì lạ mặc toàn đồ đen đi vào) There followed an uncomfortable silence. (Sau đó là một sự im lặng đến khó chịu)

There + subject pronoun + go/ come/ be: kìa/ thế là/ rồi thì

There he comes (Anh ta đã đến rồi kia kìa) There you are, I have been waiting for you for over an hour. (Anh đây rồi, tôi đang chờ anh đến hơn một tiếng rồi đấy)

Danh Từ Trong Tiếng Anh, Cách Chuyển Danh Từ Số Ít Đếm Được Sang Danh Từ Số Nhiều

Phần này sẽ đi sâu hơn về danh từ trong tiếng Anh.

Danh từ là từ chỉ tên của người, con vật, sự vật, trạng thái, khái niệm…

Về thể loại, danh từ được chia thành nhiều loại.

Ta có:

Danh từ cụ thể

Là danh từ chỉ những gì có thể nhìn thấy được, sờ mó được.

Danh từ trừu tượng

Là danh từ chỉ những khái niệm, tình trạng mà ta chỉ có thể hình dung, cảm nhận.

Danh từ riêng

Là danh từ chỉ tên riêng của một người, sự vật, con vật, địa danh hoặc sự kiện. Chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của danh từ riêng.

Danh từ tập hợp

Là danh từ chỉ một nhóm, một đoàn thể, một tập hợp của người, vật, con vật, sự vật…

Danh từ đếm được

Là danh từ có thể thêm con số vào ngay trước nó.

Thí dụ:

Danh từ không đếm được

Là danh từ mà ta không thể thêm con số vào ngay trước nó.

Danh từ chung

Có thể là danh từ cụ thể, trừu tượng, tập hợp nhưng không bao giờ là danh từ riêng (hiển nhiên rồi, đúng không bạn!)

Danh từ cụ thể có thể bao hàm cả danh từ riêng.

“sông Hương” là danh từ riêng nhưng ta có thể nhìn thấy được sông Hương nên nó cũng là danh từ cụ thể.

Về hình thức, danh từ có 4 hình thức như sau:

Danh từ đơn

Là danh từ cấu tạo bởi một từ duy nhất.

Danh từ phức

Là danh từ cấu tạo bởi hai danh từ đơn.

Danh từ số ít

Là danh từ đếm được với đơn vị số đếm là một hoặc có thể là danh từ không đếm được.

Danh từ số nhiều

Luôn luôn là danh từ đếm được với đơn vị số đếm là hai hoặc nhiều hơn hai.

Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều:

Về danh từ, rắc rối nhất cho người Việt chúng ta là cách chuyển hình thức số ít của danh từ sang hình thức số nhiều. Tại sao? Vì trong tiếng Việt, danh từ số ít, khi dùng với đơn vị đếm từ hai trở lên cũng giữ nguyên hình thức, không hề thay đổi (một con vịt, hai con vịt, ba con vịt…), còn trong tiếng Anh thì hình thức của danh từ có sự thay đổi từ số ít sang số nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó nhớ những quy tắc sau đây, việc chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều trong tiếng Anh cũng không đến nỗi phức tạp lắm.

1.Thêm S vào danh từ số ít để chuyển thành số nhiều. 2.Thêm ES vào những danh từ tận cùng bằng CH, hoặc SH, hoặc S, hoặc X. 3.Thêm ZES vào những danh từ tận cùng bằng Z (mấy từ này rất ít). 4.Những danh từ tận cùng bằng một phụ âm và Y: Đổi Y thành I và thêm ES.

KEY = chìa khóa, tận cùng bằng nguyên âm E và Y nên không áp dụng quy tắc này mà chỉ thêm S vào thành KEYS.

5.Những danh từ tận cùng bằng một phụ âm và O: Thêm ES. Lưu ý:

Quy tắc này có những trường hợp ngoại lệ chỉ có cách phải nhớ nằm lòng

Cách Tạo Fanpage Facebook Từ Con Số 0 Cho Người Bán Hàng Online

1. Fanpage Facebook là gì?

Fanpage trên Facebook có thể hiểu là một landing page thu nhỏ hoặc trang web trên Facebook đóng vai trò như bộ mặt cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn.

Nó khác với một Profile Facebook cá nhân (được thiết kế cho mọi người). Trong khi Profile Facebook của bạn đại diện cho bạn như một người, thì Fanpage đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn.

Các trang này được thiết kế để thu hút người hâm mộ dưới dạng like và theo dõi trang. Điều này có nghĩa là người hâm mộ sẽ được thông báo về các thay đổi mới cho trang Fanpage nếu bạn có bất kì bài post mới hay cập nhật mới nào.

Đối với nhiều công ty, trang Facebook Fanpage là một phần không thể thiếu trong các chiến dịch truyền thông xã hội.

2. Cách tạo Fanpage Facebook dễ dàng và hiệu quả

Đầu tiên là mình muốn các bạn phân biệt giữa Fanpage với Group:

Là nhóm mà tất cả những ai tham gia vào nhóm đều được cấp quyền chia sẻ (ảnh, bài viết, video), hay viết bài để cập nhật, chia sẻ thông tin nào đó cho cả nhóm đều biết. Đặc biệt, thành viên trong nhóm có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến thành viên khác trong nhóm.

Bước 1: Tạo tài khoản Facebook

Bước đầu tiên trong cách tạo fanpage chính là bạn hãy vào tài khoản cá nhân của mình, nhấp chuột vào mũi tên bên phải góc phía trên, chọn nút Tạo trang.

Ví dụ: Bạn nhấp nút Bắt đầu bên Doanh nghiệp hoặc Thương hiệu.

Ví dụ: Tên trang là Đặc sản Việt Nam ngon; Hạng mục là Mua sắm và bán lẻ.

3. Các bước xây dựng Fanpage facebook để bán hàng hiệu quả từ con số 0

Thay vì thế, bạn cần một cái tên thương hiệu đại diện doanh nghiệp cho thấy cá tính riêng của mình, đây là mục đích thực sự đằng sau bất cứ một trang Facebook Business nào.

3.3. Hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp

Hãy cập nhật đầy đủ phần ảnh đại diện, ảnh bìa, liên hệ và các thông tin cần thiết khác được yêu cầu hoàn thiện trong hồ sơ doanh nghiệp.

Một hồ sơ hoàn chỉnh cho thấy thái độ chuyên nghiệp và là một tín hiệu rõ ràng cho khách hàng mục tiêu thấy rằng bạn đang thực sự hoạt động kinh doanh trên Facebook một cách nghiêm túc.

3.4. Đặc biệt chú ý đến phần “Về chúng tôi”

Sự thật là, bất cứ người dùng nào khi truy cập vào trang Facebook Business đều muốn biết tất cả các chi tiết về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như: địa điểm văn phòng, dịch vụ mà bạn cung cấp, khung giờ làm việc,…

Vì vậy, hãy cung cấp cho họ những thông tin đầy đủ trong mục “Về chúng tôi”, nhằm nhấn mạnh các giá trị và lợi ích sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể mang lại cho khách hàng.

Các thiết lập Facebook cho thấy lĩnh vực kinh doanh, địa điểm, số điện thoại,… luôn đóng vai trò vô cùng đặc biệt. Nó không chỉ cung cấp cho người đọc nắm rõ thông tin mà còn tạo cơ hội để trang Facebook Business của bạn được các công cụ tìm kiếm đánh giá cao.

Đó là những bước nền cần thiết để bạn bắt đầu xây dựng fanpage facebook. Tiếp theo đây sẽ là những bí kíp để giúp bạn Tối ưu hóa Fanpage trên Facebook hiệu quả để bán hàng online hiệu quả hơn gấp trăm lần.

4. Cách tối ưu hóa Fanpage Facebook giúp bán hàng hiệu quả

4.1. Chăm sóc Fanpage liên tục và đồng nhất

Dù Facebook được dùng đơn thuần là kênh quảng bá hay kết hợp cả kinh doanh online thì việc lập ra Fanpage đều nhằm mục đích tiếp cận và tương tác với khách hàng.

Nội dung Fanpage nên được thường xuyên cập nhật, ít nhất 3 lần trên một tuần vào những thời điểm cụ thể. Việc đăng tải nội dung giúp Fanpage của bạn luôn giữ được sự tươi mới, cho khách hàng cảm thấy bạn vẫn đang hoạt động và sẽ có những dự án mới trong thời gian tiếp theo.

4.2. Thông điệp ngắn gọn, hình ảnh sống động

Fanpage của bạn không phải trang diễn thuyết, cũng không phải nơi đăng tải cảm xúc, triết lý sống hay dạy đời người khác, nó là công cụ để bạn thực hiện các chiến dịch Marketing Facebook, là nơi để bạn giao tiếp với người tiêu dùng, thế nên chỉ cần đăng tải thông điệp ngắn gọn kèm hình ảnh sống động là đủ.

Đừng nhầm lẫn giữa những gì chúng tôi đang nói với các câu khẩu hiệu, bạn đang giao tiếp với khách hàng chứ không phải rêu rao quảng bá trắng trợn, thế nên dù ngắn gọn cũng cần mang lại cảm giác thân thiết, không nên cụt lủn.

4.3. Mang đến giá trị cho người tiêu dùng

Không ai tốn công theo dõi Fanpage của bạn nếu nó chẳng mang lại lợi ích gì cho họ, muốn có nhiều người quan tâm thì hãy “chăm sóc” nội dung thật kỹ trước khi đăng tại. Nội dung bài viết của bạn có thể đi theo một số hướng sau đây:

Các chương trình khuyến mãi, những ưu đãi nhân dịp đặc biệt nào đó, giới thiệu sản phẩm mới hay thông tin về dịch vụ khách hàng,… đều là các tin được nhiều người quan tâm.

4.4. Sử dụng hình ảnh cho nội dung bài viết

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, các bài post trên Facebook có chứa hình ảnh thu về 120% tương tác so với những bài post chỉ có chữ và chữ.

Bên cạnh đó, não bộ của chúng ta cũng phản ứng nhanh nhạy và hiệu quả hơn với hình ảnh. Trong một biển ký tự, hình ảnh nổi lên như một hòn đảo tuyệt vời, thu hút sự chú ý và tính tò mò của tất cả mọi người.

Ngày nay mạng xã hội là cái nôi khởi đầu cho những trào lưu của giới trẻ bởi khả năng lan truyền tin tức nhanh chóng mặt của mình, nếu bạn muốn thu hút người tiêu dùng, muốn việc kinh doanh của mình ngày càng mở rộng thì phải biết cách đón đầu trào lưu.

4.6. Đăng nội dung đúng thời điểm

Thực tế luôn có những khung giờ tốt và xấu cho việc đăng nội dung lên trang Facebook của doanh nghiệp. Nó quyết định một phần quan trọng đến việc nội dung đó tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hay không, bởi lẽ người dùng Facebook cũng chỉ thường online nhiều vào những khung giờ nhất định.

Ngoài ra thì các khung giờ từ 8-9h, 11-12h, 16-17h và sau 20h các ngày trong tuần cũng là thời điểm thích hợp để bạn hoạt động trên trang mạng xã hội này và mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời.

Ngược lại, cuối tuần trước 8h sáng và sau 20h tối lại là khung giờ cấm kị nhất mà bạn không nên hoạt động bởi sẽ không thể thu về được bất cứ hiệu quả gì.

4.7. Tạo sự tương tác với khách hàng

Đừng biến Fanpage của mình thành một trang tin tức một chiều, thứ bạn cần chắc chắn không chỉ đơn giản là quảng bá thôi đúng không, bạn cần lượng khách hàng trung thành với thương hiệu của mình.

Thế thì hãy tổ chức các hoạt động tương tác thường xuyên vào mốc thời gian cố định nào đó trong tuần, chỉ cần những ứng dụng đơn giản với phần quà nho nhỏ thôi, như minigame, câu hỏi mẹo,…

4.8. Sử dụng các chương trình tặng quà

Khuyến khích những những fans hâm mộ trung thành tham gia trang của bạn và tặng quà cho họ. Một phù hiệu (badges) hay Tabs giống như kiểu “Thành viên của tháng” được đặt trên trang cá nhân của họ cho và phần thưởng cho họ được hiển thị trên đó.

5. Đánh giá hiệu quả fanpage Facebook

5.1. Đo lường mức độ tiếp cận của nội dung bằng lượt likes và reach

Trong mục Likes của Insight, bạn sẽ biết được số lượt thích trang từng ngày, tổng cho đến thời gian hiện tại và nguồn gốc của các lượt thích đó tự nhiên hay thanh toán, thích trực tiếp trên trang của bạn hay từ trang đề xuất, tìm kiếm…

Thậm chí, bạn còn có thể theo dõi lượng fan bỏ thích và nguồn. Từ những con số tổng quát này, bạn có thể biết được tình trạng fanpage của để đưa ra cách quản lý bán hàng trên facebook sao cho hiệu quả hơn.

Để biết được chỉ số này, bạn không nhất thiết phải vào Insight hay export dữ liệu mà sẽ được hiển thị bên dưới mỗi post của bạn và được cập nhất theo thời gian thực. Nếu bạn muốn biết số lượng reach trung bình trong 1 giai đoạn cụ thể thì chỉ việc cộng tất cả rồi chia cho số lượng post là ra.

5.2. Đo lường mức độ hấp dẫn và lan truyền của nội dung

Bạn đã biết được nội dung của mình đã tiếp cận được đến bao nhiêu người. Điều tiếp theo bạn cần quan tâm đó là những nội dung đó có được họ quan tâm không và ở mức độ như thế nào?

5.3. Đo lường chất lượng fan của fanpage

Việc thực hiện những hoạt động để lượng fan càng tăng nhiều càng tốt nhưng quan trọng hơn bạn phải quan tâm đến cách thức làm cho họ trở nên năng động hơn trong tương tác với fanpage.

Chất lượng fan được tính bằng tỷ lệ phần trăm lượng fan đã nhìn thấy post so với tổng số fan. Để xem được số liệu thống kê bạn cần phải xuất file báo cáo excel chứ không xem được trên Facebook Insight:

Để tận dụng hữu ích từ fanpage, bạn hãy cân đối mọi thứ từ số lượng fan cho tới chất lượng nội dung các post và các hoạt động giúp kích thích tăng trưởng tương tác họ.

Cuồng Cung Hoàng Đạo, Không Cần Lưu Số Điện Thoại Và Những Điều Ít Biết Về Dương Mịch

Không chỉ cuồng cung hoàng đạo, Dương Mịch còn rất giỏi trong việc nhớ số vì vậy không lưu bất cứ số điện thoại nào trong danh bạ.

Dương Mịch có sở thích lạ là không lưu số điện thoại và cuồng cung hoàng đạo

Dương Mịch là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu tại Trung Quốc thời điểm hiện tại. Cô được người trong ngành đánh giá cao bởi thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, luôn nỗ lực. Đối với người thân, bạn bè và fan Dương Mịch là người vui vẻ, hài hước và thích troll.

Bên cạnh gia tài phim đồ sộ và thành tích ấn tượng, bản thân Dương Mịch là một nhiều rất thú vị.

Có lẽ nhiều người không biết, ban đầu bố mẹ Dương Mịch muốn đặt tên cho cô là Dương Dương Dương với ý nghĩa nhà có ba người họ Dương (bố mẹ của Dương Mịch đều họ Dương, bố là Dương Hiểu Lâm, mẹ là Dương Xuân Linh).

Tuy nhiên, cái tên nghe khá kỳ nên hàng xóm mới gợi ý đặt tên là Dương Mịch, với “mịch” nghĩa là lũy thừa 3. Bố mẹ Dương Mịch thấy hợp lý nên quyết định sử dụng cái tên đó.

Theo Dương Mịch chia sẻ, mọi người trong gia đình nữ diễn viên đều vui tính, thích trêu đùa, không xưng hộ theo vai vế, cứ gọi thẳng tên.

Ngày bé Dương Mịch muốn làm họa sĩ, nhưng mẹ nữ diễn viên phản đối bởi suy nghĩ đa số họa sĩ chỉ nổi tiếng khi đã mất. Sau đó vì tính cách hiệu động, ưu vận động mà Dương Mịch được bố gửi đến lớp diễn xuất thiếu nhi học để kìm bớt.

Dương Mịch ngày bé

Tuy Dương Mịch không phải thánh học, ngày ngày ăn ngủ cùng sách vở những thành tích thời đi học của nữ diễn viên khá đáng nể. Trong kỳ thi chung, nữ diễn viên đạt 583/750 điểm, tính theo thang điểm 10 thì trung bình 7,7 mỗi môn (kỳ thi chung ở Trung Quốc gồm 6 môn).

Dương Mịch từng chia sẻ, thời điểm thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh cô đang bận rộn trên phim trường vì đóng cùng lúc 3 phim, nên không có nhiều thời gian ôn thi. Đêm trước ngày đi thi nữ diễn viên chỉ kịp học một đoạn khiểu vũ Tây Ban Nha và một bài hát (Nam nê loan). Thế nhưng, Dương Mịch lại trở thành thủ khoa đầu vào tại ngôi trường danh tiếng bậc nhất về diễn xuất tại Trung Quốc.

Thời điểm học đại học, Dương Mịch vẫn miệt mài tham gia các dự án phim ảnh lớn nhỏ, thời gian lên lớp không nhiều, thậm chí còn phải chủ động làm quen bạn bè và giáo viên nhưng cô vẫn tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Điều này có được là bởi Dương Mịch sinh ra trong gia đình tri thức, bố mẹ luôn đề cao việc học và chỉ chấp nhận cho cô đi làm thêm với điều kiện là học hành tử tế, có thành tích tốt. Thời điểm khi đã nổi tiếng, Dương Mịch từng nói rằng bản thân hối hận vì đã không chăm chỉ học hơn.

Dương Mịch là người cuồng cung hoàng đạo, nữ diễn viên thường nhận xét bản thân và người khác dựa vào cung hoàng đạo của họ. Dương Mịch từng nói về chính mình, “Tôi thuộc cung Xử Nữ, cả đời đều phải cầu tiến, nếu tôi không cố gắng làm tốt, như vậy ý nghĩa sinh tồn sẽ giảm mạnh.”

Khi nữ diễn viên nói về mối quan hệ với Đường Yên, “Cô ấy (Đường Yên) là cung Nhân Mã, nhưng hai chúng tôi có một điểm chung là mặt trăng đều ở cung Ma Kết, nên chúng tôi trao đổi rất hợp nhau, sẽ không giống mọi người nghĩ, cung Xử Nữ và cung Nhân Mã hai tính cách như trời nam đất bắc, chúng tôi nói chuyện rất hợp rơ”

Cô có duyên hợp tác với Châu Tinh Trì trong Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi lúc 5 tuổi, tuy nhiên bản thân Dương Mịch lại không nhớ gì về việc này và chỉ biết khi mọi người lục lại tuổi thơ của nữ diễn viên.

Năm 6 tuổi, Dương Mịch lúc đó mất mất hai cái răng cửa, tóc buộc thành hai bím sừng trâu cùng bà đến đoàn làm phim Hầu oa thử vai. Với vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu Dương Mịch được nhận và có cơ hội hợp tác cùng Đại thánh Lục Tiểu Linh Đồng. Bộ phim sau đó đạt giải Ưng Vàng lần thứ 12 cho phim thiếu nhi xuất sắc nhất.

Thêm một điểm thú vị, cả Châu Tinh Trì và Lục Tiểu Linh Đồng đều từng diễn vai Tề thiên Đại thánh, người đóng bản truyền hình, người đóng bản điện ảnh.

Dương Mịch từ nhỏ đã hiếu động, tính tình mạnh mẽ, siêu nhây, thích chơi game, xem bóng đá và cuồng manga. Nữ diễn viên là fan cuồng bộ manga Naruto và đặc biệt thích nhân vật Kakashi. Năm 2016, Dương Mịch chụp ảnh tự sướng bắt chước dáng vẻ của nhân vật này. Khi bộ manga kết thúc vào năm 2014, Dương Mịch còn bày tỏ sự tiếc nuối trên weibo.

Dương Mịch là fan chính hiệu của Kakashi và manga Naruto

Cô cũng bị phát hiện thường chơi game với bạn bè, như là Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Hạo Nhiên, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải… Cô cũng hay chơi game cùng với fan.

Dương Mịch khá dở việc lái xe. Bạn thân nữ diễn viên từng nói trên show Đại bài sinh nhật rằng trong xe Dương Mịch rất nhiều giấy nhớ, viết những thứ như D là tiến lên, R là chạy lùi, N là về số 0. Dương Mịch sau đó cũng thẳng thắn cho biết, lúc bật đèn xi-nhan thường xuyên gạt phải cần gạt nước. Nữ diễn viên còn cho biết suýt làm mình chết cóng trong xe vì quên mở điều hòa.

Không chỉ dở trong việc lái xe, Dương Mịch còn là người mù đường. Đường đến nhà bạn thân đi bao nhiêu lần vẫn phải gọi người ra đón, ở sân bay thường xuyên bị lạc và phải chờ quản lý hoặc trợ lý quay lại đón.

Bù lại, Dương Mịch có khả năng nhớ số rất tốt. Nữ diễn viên trong vòng 20 giây nhớ được 19 con số. Chính vì khả năng này mà Dương Mịch có sở thích kỳ quái là không lưu bất cứ số điện thoại nào trong danh bạ của mình, kể cả người thân, bạn bè hay đối tác.

Năm 2005, khi đóng phim điện ảnh đầu tay Môn, Dương Mịch đã nhổ 4 cái răng để hàm trông thon gọn gọn hơn. Sau này nữ diễn viên kể lại lúc ngủ còn mơ thấy trong khoang miệng mình đầy máu.

Những lần Dương Mịch đóng hai vai trong cùng một phim

Dương Mịch từng có ba lần phân thân, đóng hai vai trong cùng một phim, gồm: Lý phu nhân và Vương Chiêu Quân (Truyền kì Vương Chiêu Quân); Tích Dao thần nữ và Đường Ánh Kiến (Tiên 3); Lạc Tình Xuyên và Hoa Ảnh (Cung 1).

Theo thống kê năm 2016, Dương Mịch đã tham gia 30 bộ phim truyền hình, 15 bộ phim điện ảnh. Trong phim, nhân vật của cô chết 13 lần, chồng (hoặc bạn trai) chết 6 lần, bản thân bị bệnh nặng 4 lần, bạn trai là kẻ biến thái 2 lần, bị chia rẽ tình yêu 4 lần, bị ngược đãi 4 lần, bị ép gả lão gia 2 lần, tinh thần thất thường 1 lần, hủy dung nhan 1 lần, tan thành mây khói 2 lần, xuất gia 1 lần, lúc tuổi già cô độc 1 lần.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Chia Động Từ Số Ít Và Số Nhiều trên website Welovelevis.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!